W latach 2002-2006 byłem uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Kartografii UMCS. Tam też, pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Sirki, wykonałem pracę doktorską pod tytułem "Metodyczne aspekty kartograficznej analizy i oceny dawnych planów miast na przykładzie planu Lublina z 1716 roku C. d'Örkena". Publiczna obrona rozprawy miała miejsce 15 listopada 2006 roku.

Cel i zakres pracy
Praca zawiera propozycję metodyki kompleksowego podejścia do badania dawnych planów miast oraz wszechstronną analizę i ocenę najstarszego całościowego planu Lublina. Praca składa się z trzech zasadniczych części badawczych - oceny planu jako dzieła kartograficznego, opisowej analizy treści oraz analizy kartometrycznej (p. "Metody")

Przedmiot badań
"Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin" C. d'Örkena to najstarszy zachowany plan Lublina ukazujący całe miasto. Opracowanie wykonano w 1716 r. w czasie związanych z konfederacją tarnogrodzką rokowań prowadzonych w Lublinie. Przedstawia on, oprócz przestrzeni miasta, obozy stron konfliktu, kwatery uczestników rokowań i inne, związane z tym wydarzeniem obiekty.
Rękopiśmienny oryginał planu przechowywany jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Metody badań
a. Analizy kartometryczne - wartości pomierzone na badanym planie porównywane są z analogicznymi wartościami z planu współczesnego, a wyniki prezentowane w formie liczbowej (współczynniki) oraz graficznej (mapy i wykresy).
b. Analizy opisowe - metody geograficzno-historyczne: opis przedstawionej na planie przestrzeni miasta, określenie pełności i poprawności tego przedstawienia w porównaniu z innymi materiałami (inne plany, ikonografia, źródła pisane).
c. Ocena planu - opisowa ocena planu jako materiału kartograficznego, jego poprawności, pełności, jakości i sposobów wykonania.

Pełny tekst pracy (136 stron, plik pdf 7,3 MB) dostępny jest tutaj. Pobrać można również prezentację z publicznej obrony.

Drukowana wersja pracy dostępna jest w Archiwum UMCS oraz w Zakładzie Kartografii UMCS.